Όροι χρήσης του ιστότοπου

Γενικοί όροι χρήσης
Χώρες Αρθρο 1
1. Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις περιέχουν μια σύμβαση-πλαίσιο πώλησης μεταξύ της Enders Trade Ltd., αφενός, και του προσώπου που έχει εκφράσει ηλεκτρονικά στον ιστότοπο www.enders.bg τη συγκατάθεσή του στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, εφεξής " Πελάτης», από άλλο.
Ορισμοί Αρθρο 2
Κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, οι ακόλουθοι όροι και εκφράσεις έχουν τις ακόλουθες έννοιες:
1. "Ιστότοπος" σημαίνει ένα αποκλειστικό μέρος στον Παγκόσμιο Ιστό, προσβάσιμο μέσω της ενοποιημένης διεύθυνσής του (URL) μέσω HTTP, HTTPS ή άλλου τυποποιημένου πρωτοκόλλου και που περιέχει αρχεία, προγράμματα, κείμενο, ήχο, εικόνα, εικόνα ή άλλο υλικό και πόρους.
2. Η "Enders Trade Ltd." (www.enders.bg) είναι ένας ιστότοπος πύλης (πύλη) - ένας εικονικός εμπορικός και νομικός πόρος πληροφοριών στο Διαδίκτυο, ο οποίος επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιούν διάφορες υπηρεσίες, να αγοράζουν προϊόντα και να ανακαλύπτουν πληροφορίες μέσω υπερσυνδέσμων προς πόρους που βρίσκονται στον διακομιστή της Enders Trade Ltd. ή σε άλλους διακομιστές εκτός του ελέγχου της Enders Trade Ltd.
3. Το "Enders Trade Ltd. SHOP" είναι ένας ιστότοπος ηλεκτρονικού εμπορίου - ένας εικονικός πόρος πληροφοριών στο Διαδίκτυο για την πώληση και παράδοση αγαθών που δημοσιεύονται σε αυτόν, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο και ξεχωριστό μέρος της Enders Trade Ltd.
4. Η "διεύθυνση IP" είναι ένας μοναδικός αριθμός αναγνώρισης, που συσχετίζει έναν υπολογιστή, έναν ιστότοπο ή έναν πόρο του Πελάτη, με τρόπο που επιτρέπει την εντόπισή τους στο παγκόσμιο δίκτυο Διαδικτύου.
5. «Πελάτης» είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει ζητήσει ηλεκτρονικά προϊόντα για αγορά από το enders-outdoor.com, αποδεχόμενος έτσι αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις και έχει συμφωνήσει να συνάψει τη σύμβαση.
6. Οι "Πληροφορίες Πελατών" είναι ένα ξεχωριστό μέρος του ιστότοπου της Enders Trade Ltd., που στέλνει πληροφορίες στο e-mail μας, που ζητήθηκαν από την Enders Trade Ltd. κατά τη σύναψη της σύμβασης και αποθηκεύονται στη διεύθυνση www.enders.ro. Οι ίδιες πληροφορίες προορίζονται μόνο και αποκλειστικά για εταιρικούς σκοπούς και δεν θα παρέχονται σε τρίτους, παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.
Σειρά Αρθρο 3
Για να λάβει το δικαίωμα να κάνει έγκυρες παραγγελίες για την αγορά των αγαθών που προσφέρονται στο κατάστημα Enders Trade Ltd., ο Πελάτης πρέπει:
1. Να έχει καταχωρήσει σωστά στοιχεία κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας του στην ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής που βρίσκεται στη διεύθυνση Διαδικτύου - enders-outdoor.com.
2. Να έχετε συμφωνήσει με αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις με τον τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο.
Συγκατάθεση Αρθρο 4
(1) Με το e-mail του, που έχει καταχωρηθεί κατόπιν επιτυχούς παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Enders Trade OOD μπορεί να ζητήσει ή να αρνηθεί την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει τους πόρους και τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Enders Trade OOD μέσω του ηλεκτρονικού του καταστήματος με εσκεμμένη ηλεκτρονική δήλωση προθέσεων με τη σειρά που περιγράφεται στην παράγρ. 2. Αφού εκφράσετε τη συγκατάθεσή σας με αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, έχετε εγγραφεί στο www.enders.ro. ένα άτομο μπορεί να χρησιμοποιεί τους πόρους και τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Enders Trade Ltd. μέσω του enders-outdoor.com-shop, θεωρείται ότι δεσμεύεται από τις διατάξεις των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων και αναλαμβάνει να συμμορφωθεί με αυτούς.
2) Πατώντας το εικονικό κουμπί «Συνέχεια» ο Πελάτης κάνει μια ηλεκτρονική δήλωση κατά την έννοια του Νόμου περί Ηλεκτρονικών Εγγράφων και Ηλεκτρονικής Υπογραφής, δηλώνοντας ότι είναι εξοικειωμένος με αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και τους αποδέχεται. Με την εγγραφή του σε κατάλληλο μέσο στον διακομιστή της Enders Trade Ltd. μέσω ενός γενικά αποδεκτού προτύπου μετατροπής με τεχνικό τρόπο, που καθιστά δυνατή την αναπαραγωγή, η ηλεκτρονική δήλωση αποκτά την ποιότητα ενός ηλεκτρονικού εγγράφου κατά την έννοια του αναφερόμενου νόμου . Η Enders Trade Ltd. αποθηκεύει σε αρχεία καταγραφής στον διακομιστή της τη διεύθυνση IP του Πελάτη, το όνομα, τη διεύθυνση, τον έγκυρο αριθμό τηλεφώνου και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του πελάτη. σε περίπτωση δικαστικής διαφοράς, καθώς και για την αποστολή και παραλαβή των εμπορευμάτων που αγόρασε. Η Enders Trade Ltd. δεν αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τα τραπεζικά και τα μυστικά των καρτών της τράπεζας.
3) Για κάθε εντολή αγοράς μεταξύ του Πελάτη και της Enders Trade Ltd. βάσει αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων συνάπτεται ξεχωριστή ατομική σύμβαση. Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις βάσει των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων προκύπτουν από τις επιμέρους συμβάσεις για τα μέρη.
4) Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το ποιο πρόσωπο έχει εκφράσει βούληση να δεσμευτεί από το κείμενο της Συμφωνίας Πλαισίου, το πρόσωπο που έχει πληρώσει την τιμή των αγαθών που παραγγέλθηκαν για αγορά θεωρείται συμβαλλόμενο μέρος σε αυτήν.
Δημοσίευση πληροφοριών για τα εμπορεύματα στο κατάστημα Enders Trade Ltd
Αρθρό. 5.
(1) Η Enders Trade Ltd. δημοσιεύει στη διεύθυνση www.enders.bg μια σύντομη περιγραφή και τιμή καθενός από τα αγαθά που μπορούν να αγοραστούν μέσω του καταστήματος Enders Trade Ltd.
(2) Η Enders Trade Ltd. δεν ευθύνεται για εσφαλμένες πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή σχετικά με τα προϊόντα.
Δημόσια πρόσκληση Αρθρό. 6.
(1) Η δημοσίευση περιγραφής και τιμής αγαθών στο κατάστημα Enders Trade Ltd. είναι δημόσια πρόσκληση κατά την έννοια του άρθρου. 290, παράγρ. 1 του Εμπορικού Νόμου να υποβάλει αίτηση αγοράς σύμφωνα με αυτά όπως περιγράφεται στο άρθ. 7 τρόπος.
(2) Ελλείψει αποθέματος / είναι πιθανό ορισμένα από τα αγαθά να είναι ακόμα στον κατασκευαστή / των παραγγελθέντων αγαθών η Enders Trade Ltd., εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή της αίτησης αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 7, ειδοποιεί τον πελάτη της εξάντλησης με αποστολή μηνύματος στο e-mail του Πελάτη.
Δημιουργία αίτησης αγοράς Αρθρό. 7.
(1) Ο πελάτης αποκτά πρόσβαση στη φόρμα υποβολής αιτήσεων για την αγορά αγαθών που προσφέρονται στο Enders Trade Ltd. - κατάστημα αφού επιλέξει τα αγαθά και τις ποσότητες που θέλει να αγοράσει και τα προσθέσει στο καλάθι αγορών χρησιμοποιώντας το "προσθήκη στο καλάθι" κουμπί.
2) Η δήλωση πρόθεσης αγοράς αγαθών από την Enders Trade Ltd. - κατάστημα θεωρείται ότι έγινε αφού πατήσετε το κουμπί "Τέλος" αφού επιλέξετε και ελέγξετε τα αγαθά, τον τρόπο πληρωμής και παράδοσης, με την προϋπόθεση ότι ο πελάτης έχει συμφωνήσει με τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις πριν προχωρήσετε στον τρόπο πληρωμής.
(3) Εάν υποδεικνύεται λανθασμένη ή λανθασμένη διεύθυνση ή/και αριθμός τηλεφώνου κατά την υποβολή της αίτησης για Enders Trade OOD, ενδέχεται να μην υπάρχει υποχρέωση σύναψης σύμβασης με τον Πελάτη και εκτέλεσης της παραγγελίας.
Σύναψη ατομικής σύμβασης Αρθρο. 8.
(1) Η ατομική σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί μετά την αποδοχή από την Enders Trade OOD του τι έχει γίνει υπό τους όρους του άρθρου. 7 εφαρμογή αγοράς.
(2) Η αίτηση αγοράς γίνεται αποδεκτή με αποστολή μηνύματος στο ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο του Πελάτη
(3) Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ μεταξύ των μερών αφού ελεγχθεί η διαθεσιμότητα των αγαθών που υπόκεινται στην αίτηση αγοράς και αφού επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα της αίτησης στον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας που υποδεικνύεται από τον Πελάτη.
Τιμές Αρθρο. 9.
(1) Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ με ΦΠΑ. Αυτή τη στιγμή το κατάστημα δεν πραγματοποιεί παραδόσεις εκτός της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, εκτός από τη Ρουμανία και την Ελλάδα.
(2) Οι τιμές των μεμονωμένων αγαθών που αναφέρονται στον ιστότοπο της Enders Trade Ltd. - shop είναι για μία μόνο ποσότητα και είναι με δωρεάν παράδοση στο έδαφος της Δημοκρατίας της Ελλάδας για παραγγελίες άνω των 200 ευρών με ΦΠΑ.
3) Το τίμημα που οφείλει ο Πελάτης είναι αυτό που αναγράφεται στην πρόσκληση αγοράς των αγαθών κατά τη στιγμή της εκτέλεσης της αίτησης αγοράς του ιδίου κατά τον τρόπο που περιγράφεται στο άρθ. 7.
Χρόνος και τρόπος πληρωμής Αρθρο. 10.
(1) Η τιμή σύμφωνα με το άρθρο. 9 και τα έξοδα παράδοσης μπορεί να πληρωθούν με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:
1. σε μετρητά / μετρητά κατά την παράδοση / κατά την παραλαβή των αγαθών από τον Πελάτη ή από τρίτο μέρος για λογαριασμό του ίδιου.
2. με άλλο τρόπο που αναγράφεται στην ιστοσελίδα της Enders Trade Ltd. - shop.
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών Αρθρο. 11.
Η Enders Trade Ltd. αναλαμβάνει:
1. να μεταβιβάσει στον Πελάτη την κυριότητα των αγαθών που παραγγέλθηκαν για αγορά από αυτόν
2. να παραδώσει έγκαιρα τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν για αγορά
3. να φροντίζει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
Αρθρο. 12.
(1) Ο πελάτης αναλαμβάνει:
1. για να δηλώσετε την ακριβή και έγκυρη διεύθυνση τηλεφώνου και παράδοσης.
2. Να πληρώσει την τιμή των αγαθών.
3. να πληρώσει τα έξοδα παράδοσης, εάν υπάρχουν.
4. να παρέχει πρόσβαση και ευκαιρία για την παραλαβή των αγαθών.
5. να παραλάβετε το προϊόν.
(2) Ο πελάτης ακολουθεί:
3. Να μην υποβάλλει εικονικές αιτήσεις ή άλλες πληροφορίες.
4. Να τηρεί τη βουλγαρική νομοθεσία, τους ισχύοντες ξένους νόμους, τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, τη δεοντολογία του Διαδικτύου, τους κανόνες ηθικής και καλών τρόπων.
5. Να μην παραβιάζουν περιουσιακά ή μη δικαιώματα τρίτων.
6. να μην υποδύεται άλλο πρόσωπο ή εκπρόσωπο νομικής οντότητας ή ομάδας ατόμων που δεν είναι εξουσιοδοτημένο να εκπροσωπεί, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να παραπλανεί τρίτους σχετικά με την ταυτότητά του ή την ανήκει σε μια συγκεκριμένη ομάδα ατόμων.
Διανομή
Αρθρο. 13.
(1) Τα αγαθά που παραγγέλθηκαν για αγορά θα παραδοθούν στη διεύθυνση παράδοσης που υποδεικνύεται από τον Πελάτη εντός:
1. έως 5 εργάσιμες ημέρες - για τη χώρα
(2) Ο όρος παράδοσης σύμφωνα με την παρ. 1 αρχίζει να τρέχει:
1. σε περίπτωση πληρωμής σε μετρητά - από τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης υπό τους όρους του άρθ. 8
(3) Τα εμπορεύματα παραδίδονται κατάλληλα συσκευασμένα ανάλογα με τον τύπο τους και τη μεταφορά τους για παράδοση.
(4) ο χρόνος παράδοσης θεωρείται εκπληρωμένος όσον αφορά την Enders Trade Ltd. με την παράδοση των εμπορευμάτων, κατάλληλα συσκευασμένα ανάλογα με τον τύπο του για παράδοση στην αντίστοιχη ναυτιλιακή εταιρεία που έχει επιλέξει ο πελάτης.
(5) Τα εμπορεύματα θα παραδοθούν με τη βοήθεια της εταιρείας ταχυμεταφορών Econt και σύμφωνα με τους γενικούς όρους τους. Παράδοση των εμπορευμάτων
Αρθρο. 14.
(1) Τα αγαθά παραδίδονται στον Πελάτη ή σε τρίτο πρόσωπο, ο οποίος αποδέχεται και επιβεβαιώνει την παραλαβή του για λογαριασμό του Πελάτη.
(2) Στις περιπτώσεις του άρθρ. 10, παράγρ. 1, στοιχείο 1, τα εμπορεύματα παραδίδονται στα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου μετά την πληρωμή του οφειλόμενου τιμήματος και των εξόδων παράδοσης.
(3) Κατά την παράδοση των αγαθών, ο Πελάτης ή ο τρίτος σύμφωνα με την παράγρ. 1 υπογράφει τα συνοδευτικά έγγραφα.
(4) Σε περίπτωση άρνησης εκτός των περιπτώσεων του άρθρ. 15, παράγρ. 1, η άρνηση θεωρείται αβάσιμη και ο Πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα παράδοσης και επιστροφής των εμπορευμάτων. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης υποχρεούται να αποζημιώσει την Enders Trade Ltd. για όλες τις ζημιές και τα διαφυγόντα κέρδη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν άλλων δαπανών εκτός από τα έξοδα παράδοσης και επιστροφής των αγαθών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της άρνησης.
(5) Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν βρεθεί εντός της προθεσμίας παράδοσης στην καθορισμένη διεύθυνση ή δεν παρέχονται πρόσβαση και όροι παράδοσης των αγαθών εντός αυτής της περιόδου, η Enders Trade Ltd. απαλλάσσεται από την υποχρέωσή της να παραδώσει τα αγαθά που παραγγέλθηκαν αγορά. Ο πελάτης μπορεί να επιβεβαιώσει την επιθυμία του να παραλάβει τα εμπορεύματα ακόμη και μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης, στην οποία δεν βρέθηκε στη διεύθυνση, επιβαρύνοντας όλα τα έξοδα παράδοσης. Σε αυτήν την περίπτωση, μια νέα περίοδος παράδοσης αρχίζει να τρέχει από τη στιγμή της επιβεβαίωσης σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση.
Αρθρο. 15.
(1) Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παραλαβή των αγαθών που έχει παραγγείλει για αγορά, όταν του παραδίδεται υπό μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. τα παραδοθέντα εμπορεύματα προφανώς δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που παραγγέλθηκε για αγορά από τον Πελάτη και αυτό μπορεί να διαπιστωθεί μέσω της συνήθους επιθεώρησής του.
2. τα εμπορεύματα έχουν καταστραφεί κατά τη μεταφορά.
3. το τίμημα που πρέπει να καταβάλει ο Πελάτης δεν αντιστοιχεί στο οφειλόμενο τίμημα σύμφωνα με το άρθρο. 9;
4. Η Enders Trade Ltd. δεν έχει τηρήσει την προθεσμία παράδοσης, δηλαδή δεν έχει παραδώσει εντός της προθεσμίας, τα εμπορεύματα της αντίστοιχης ναυτιλιακής εταιρείας που έχει επιλέξει ο πελάτης. Η Enders Trade Ltd. δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για ζημιές σε περίπτωση μη παράδοσης αγαθών ή παράδοσης εμπορευμάτων με ελαττώματα από τη ναυτιλιακή εταιρεία και ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει τα αγαθά εάν το επιθυμεί σε τέτοιες περιπτώσεις.
(2) Η άρνηση παραλαβής των εμπορευμάτων υπό τους όρους της προηγούμενης παραγράφου είναι απαράδεκτη μετά την υπογραφή των συνοδευτικών εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο. 14, παράγρ. 3.
(3) Υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 1, στοιχείο 1, καθώς και σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της παραγγελίας για αγορά και των παραδοθέντων αγαθών, η οποία δεν ήταν δυνατό να διαπιστωθεί κατά τη στιγμή της παράδοσης, ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση των παραδοθέντων αγαθών με αντίστοιχη της αίτησης αγοράς του εντός 24 ώρες παραλαβής.
Προσωπικά δεδομένα Αρθρο. 16.
Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η Enders Trade Ltd. εκπληρώνει αυστηρά τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων. Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46 / ΕΚ), τον νόμο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τους εκτελεστικούς κανονισμούς του. Αναπόσπαστο μέρος αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων είναι η Πολιτική Διαφάνειας.
1) Η Enders Trade Ltd. φροντίζει να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη, τα οποία έγιναν γνωστά κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας για την υποβολή αίτησης αγοράς.
Αυτή η υποχρέωση αίρεται εάν ο Πελάτης έχει παράσχει λανθασμένα δεδομένα.
2) Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας και των διατάξεων αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, η Enders Trade Ltd. μπορεί να χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα του Πελάτη μόνο για τους σκοπούς που ορίζονται στη σύμβαση.
(3) Η Enders Trade Ltd. έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σύμφωνα με την παρ. 1 για προσφορά αγαθών ή/και υπηρεσιών στον Πελάτη, για προσφορές, αποστολή συγχαρητηρίων, διοργάνωση κληρώσεων, ερευνών, για στατιστικούς και κάθε άλλο νόμιμο σκοπό, εκτός από την περίπτωση ρητής διαφωνίας με τα ίδια, αποστέλλεται στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@enders-outdoor.com
(4) Οι σκοποί που περιγράφονται παραπάνω, για τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα, δεν παρατίθενται εξαντλητικά και δεν γεννούν υποχρεώσεις για την Enders Trade OOD. Οποιοσδήποτε άλλος σκοπός για τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα θα είναι σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία, ισχύοντα διεθνή μέσα, ηθική, ηθική και ηθική του Διαδικτύου.
(4) Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στο έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.
(5) Η Enders Trade Ltd. επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του συγκεκριμένου σκοπού για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία, εκτός εάν μια κανονιστική πράξη ή ένα έννομο έννομο συμφέρον απαιτεί την επεξεργασία τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα:
• 1 (ένας) έτος - από τη λύση της σύμβασης ή μέχρι την οριστική διευθέτηση όλων των οικονομικών υποχρεώσεων και τη λήξη του εκ του νόμου υποχρεώσεις για αποθήκευση δεδομένων, όπως υποχρεώσεις βάσει του νόμου περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του νόμου περί ηλεκτρονικών εγγράφων και υπηρεσιών ηλεκτρονικής πιστοποίησης·
• 11 (ένδεκα) έτη σύμφωνα με το Λογιστικό Νόμο για αποθήκευση και επεξεργασία λογιστικών δεδομένων.
• 5 (πέντε) έτη σύμφωνα με το Νόμο περί Ενοχών και Συμβάσεων (παραγραφή για την υποβολή αξιώσεων).
(6) Ο πελάτης μπορεί:
1. Για να ελέγξετε την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και να τα διορθώσετε κάνοντας είσοδο στον λογαριασμό σας.
2. Να ζητήσει επιβεβαίωση ότι τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν υπόκεινται σε επεξεργασία και, εάν ναι, για πρόσβαση στα δεδομένα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους αποδέκτες αυτών των δεδομένων.
3. Να ζητήσει αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων από την Enders Trade OOD.
4. Να ζητήσει από την Enders Trade Ltd. διόρθωση προσωπικών δεδομένων όταν είναι ανακριβή και όταν δεν είναι πλέον ενημερωμένα.
5. Να ζητήσει από την Enders Trade Ltd. διαγραφή προσωπικών δεδομένων (δικαίωμα "να λησμονηθεί").
6. Να ζητήσει από την Enders Trade Ltd. να περιορίσει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, οπότε τα δεδομένα θα αποθηκεύονται μόνο, αλλά δεν θα υποβάλλονται σε επεξεργασία.
7. Να αντιταχθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.
8. Να αντιταχθεί στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.
9. Να υποβάλει καταγγελία σε εποπτικό όργανο εάν κρίνει ότι έχει παραβιαστεί κάποια από τις διατάξεις του Κανονισμού, όπως για τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας αυτή είναι η Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Έδρα και διεύθυνση αλληλογραφίας: Σόφια 1592, Blvd. «Καθ. Tsvetan Lazarov ”№ 2, , E-mail: kzld@cpdp.gr, Ιστότοπος: www.cpdp.gr;
10. Να ζητά και να του παρέχονται προσωπικά δεδομένα σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή.
11. Να αποσύρει τη συγκατάθεσή του/της για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή με ξεχωριστό αίτημα που απευθύνεται στην Enders Trade OOD.
12. Να μην υπόκειται σε αυτοματοποιημένες αποφάσεις που το επηρεάζουν σημαντικά, χωρίς τη δυνατότητα ανθρώπινης παρέμβασης.
Προκειμένου να αποφευχθεί η κατάχρηση, αιτήματα με το παραπάνω περιεχόμενο θα λαμβάνονται υπόψη μόνο εάν σταλούν μέσω email, χρησιμοποιείται για την εγγραφή του λογαριασμού, διατηρώντας το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα δεδομένα προκειμένου να δημιουργήσει ταυτότητα του αιτούντος και του υποκειμένου των δεδομένων με το οποίο σχετίζεται.
(7) Ο Πελάτης μπορεί να υποβάλει αίτημα για την άσκηση των δικαιωμάτων του σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων ως εξής:
• Ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση email: info@enders-outdoor.com;
• Επί τόπου στον εκθεσιακό χώρο της Enders Trade Ltd. με γραπτή αίτηση.
• Μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση των κεντρικών μας γραφείων - Enders Trade Ltd., Σόφια,
Το αίτημα θα πρέπει να περιέχει όνομα και PIN, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail και περιγραφή του αιτήματος. Η Enders Trade Ltd. θα απαντήσει στα αιτήματα του Πελάτη σχετικά με προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παράγραφο 6 εντός ενός μηνός, και σε περίπτωση ανάγκης παράτασης της καθορισμένης προθεσμίας ο Πελάτης θα ενημερωθεί για την παράταση, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Η Enders Trade Ltd. μπορεί να αρνηθεί να επεξεργαστεί αιτήματα που επαναλαμβάνονται αδικαιολόγητα ή θέτουν σε κίνδυνο το απόρρητο άλλων χρηστών.
Αποκάλυψη πληροφοριών Αρθρο. 17.
Η Enders Trade Ltd. δεσμεύεται να μην αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον Πελάτη σε τρίτους - κρατικούς φορείς, εταιρείες, ιδιώτες και άλλους, εκτός από τις περιπτώσεις όπου:
1. έχει λάβει τη ρητή συγκατάθεση του Πελάτη.
2. Οι πληροφορίες παρέχονται σε εταιρείες στις οποίες η Enders Trade Ltd. κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 50% ή μετοχικό κεφάλαιο ή τις οποίες ελέγχει άμεσα ή έμμεσα, καθώς και σε πρόσωπα και εταιρείες που την ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα.
3. Οι πληροφορίες ζητούνται από κρατικούς φορείς ή υπαλλήλους, οι οποίοι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία εξουσιοδοτούνται να ζητούν και να συλλέγουν τέτοιες πληροφορίες.
4. Η Enders Trade Ltd. υποχρεούται να παρέχει τις πληροφορίες από το νόμο.
Ακύρωση σύμβασης Αρθρο. 18.
Εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει την ατομική σύμβαση δίνοντας ειδοποίηση μίας εβδομάδας στο άλλο μέρος σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση.
Ευθύνη Αρθρο. 19.
Η Enders Trade Ltd. δεν ευθύνεται για αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της βάσει της παρούσας συμφωνίας σε περιπτώσεις πέρα από τον έλεγχο της Enders Trade Ltd. - περιπτώσεις ανωτέρας βίας, τυχαία γεγονότα, προβλήματα στο παγκόσμιο Διαδίκτυο και ξένους διακομιστές εκτός του ελέγχου της Enders Trade Ltd. καθώς και προβλήματα προμήθειας από υπαιτιότητα της ναυτιλιακής εταιρείας.
Οφέλη Αρθρο. 20.
(1) Ο πελάτης υποχρεούται να αποζημιώσει την Enders Trade Ltd. και όλα τα τρίτα μέρη για όλες τις ζημιές και τα διαφυγόντα κέρδη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξόδων και πληρωμένων δικηγορικών αμοιβών, που προκύπτουν ως αποτέλεσμα αξιώσεων από ή/και καταβληθείσες αποζημιώσεις σε τρίτους σε σχέση με περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του βάσει της παρούσας σύμβασης, παραβίασης της βουλγαρικής νομοθεσίας, της ισχύουσας ξένης νομοθεσίας, των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, των καλών τρόπων ή της δεοντολογίας του Διαδικτύου.
(2) Ο πελάτης υποχρεούται να αποζημιώσει την Enders Trade Ltd. για όλες τις ζημιές που προκλήθηκαν από τρίτα μέρη στα οποία έχει δώσει τον κωδικό πρόσβασής του όταν χρησιμοποιεί τον ίδιο.
Διαιτησία Αρθρο. 21..
Όλες οι διαφορές μεταξύ των μερών θα διευθετούνται με πνεύμα κατανόησης και καλής θέλησης. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, όλες οι ανεπίλυτες διαφορές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη σύμβαση μεταξύ των μερών, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την ερμηνεία της, την ακυρότητα, την εκτέλεση ή την καταγγελία της, καθώς και διαφορές για την κάλυψη κενών στη σύμβαση ή Η προσαρμογή του στις νέες συνθήκες θα επιτρέπεται από τα αντίστοιχα πολιτικά δικαστήρια στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας.
Γραπτή μορφή Αρθρο. 22.
Η γραπτή φόρμα θεωρείται ότι πληρούται με αποστολή e-mail, πάτημα ηλεκτρονικού κουμπιού σε σελίδα με περιεχόμενο που πρέπει να συμπληρώσει ο Πελάτης ή επισήμανση σε πεδίο (πλαίσιο ελέγχου) στον ιστότοπο της Enders Trade Ltd. και άλλων. παρόμοια στο βαθμό που η δήλωση καταγράφεται τεχνικά με τρόπο που να επιτρέπει την αναπαραγωγή της.
Ακυρο Αρθρο. 23.
Τα μέρη δηλώνουν ότι σε περίπτωση που κάποια από τις ρήτρες αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων αποδειχθεί άκυρη, αυτό δεν θα ακυρώσει τη σύμβαση, άλλες ρήτρες ή μέρη αυτής. Η άκυρη ρήτρα θα αντικατασταθεί από τους υποχρεωτικούς κανόνες του νόμου ή της καθιερωμένης πρακτικής. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Αρθρο. 24.
Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των στοιχείων του καταστήματος Enders Trade Ltd. ανήκουν στην Enders Trade Ltd., συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των κειμένων, γραφικών, προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, βάσεων δεδομένων και άλλων. παρόμοιος.
Εφαρμόσιμος νόμος Αρθρο. 25.
Οι κανόνες των Όρων Χρήσης των αγαθών και των υπηρεσιών που παρέχονται στα μέλη της Enders Trade Ltd. (www.enders.gr) και οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας εφαρμόζονται αναλόγως σε όλα τα ζητήματα που δεν ρυθμίζονται από αυτές Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις. Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ στις 24 Ιανουαρίου 2019 και η Enders Trade Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να τους αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντάς τους στον ιστότοπό της. Σημείωση: Όλες οι τιμές, οι προδιαγραφές και οι φωτογραφίες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυπογραφικά ή απεικονιστικά λάθη. Όλες οι φωτογραφίες του προϊόντος είναι ενδεικτικές. Μπορεί να υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της εικόνας και του πραγματικού αντικειμένου χωρίς να αλλάξουν οι βασικές παράμετροι και τα χαρακτηριστικά του. Όλες οι τιμές στο site είναι σε εωρό και με ΦΠΑ 24%