Πολιτική διαφάνειας

Διαφάνεια στην επεξεργασία πληροφοριών

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, η «Enders Trade» Ltd. έχει την υποχρέωση να σας ενημερώσει τι να περιμένετε κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων.

Για επικοινωνία με την "Enders Trade" Ltd.:

Σόφια, 98 Gotse Delchev Blvd.

Email: info@enders.gr

Ιστοσελίδα: www.enders.gr

Επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων:

info@enders.gr

Slav Ivanov - υφιστάμενος

Απαιτούμενες πληροφορίες:

Οι πληροφορίες που ενδέχεται να ζητήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε και να επεξεργαστούμε περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Πληροφορίες που μας παρέχετε συμπληρώνοντας φόρμες στον ιστότοπο ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που μας στέλνετε μέσω του ιστότοπου ή μέσω email.

Αρχεία αλληλογραφίας μέσω ιστότοπου, email, διεύθυνσης, τηλεφώνου ή άλλων μεθόδων·

Οι απαντήσεις σας σε ερωτηματολόγια ή έρευνες πελατών που πραγματοποιούμε.

Δεδομένα σχετικά με τις επισκέψεις σας στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, δεδομένων κίνησης, τοποθεσίας, ιστολογίου και άλλων δεδομένων επικοινωνίας.

Οι πληροφορίες που ενδέχεται να περιέχουν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

Ανθρώπινο δυναμικό;

Αντισυμβαλλόμενοι·

Βιντεοπαρακολούθηση;

Άσκηση δικαιωμάτων κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 πριν από την Enders Trade OOD υπό την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

Μπορούμε να διατηρήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε και παρακολουθούμε στο δίκτυό μας μόνο για όσο διάστημα χρειάζεται να εκπληρώσουμε τους παραπάνω στόχους.

Οι κανόνες της "Enders Trade" Ltd. για την προστασία των προσωπικών δεδομένων εγγυώνται τα συμφέροντα και τα θεμελιώδη δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων, τα οποία υπερισχύουν του συμφέροντος του υπεύθυνου επεξεργασίας, όταν τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε περιπτώσεις όπου τα υποκείμενα των δεδομένων δεν αναμένουν εύλογα περαιτέρω επεξεργασία . Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, απολύτως απαραίτητη για την αποτροπή παραβιάσεων του νόμου, είναι προς το έννομο συμφέρον της «Enders Trade» Ltd., ως διαχειριστή δεδομένων. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ θεωρείται ότι πραγματοποιείται για έννομο συμφέρον.

Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Στο βαθμό που λαμβάνουμε τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η διάταξη του άρθ. 6, παράγραφος 1, β. Το «Α» του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR) ισχύει ως νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος, άρθ. 6, παράγραφος 1, β. Ως νομική βάση ισχύει το «Β» του GDPR. Αυτό ισχύει και για την επεξεργασία που απαιτείται για τις προσυμβατικές σχέσεις.

Όταν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων απαιτείται για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης που ισχύει για την εταιρεία μας, το άρθ. 6, παράγραφος 1, β. Το "C" GDPR χρησιμεύει ως νομική βάση.

Σε περίπτωση που τα ζωτικά συμφέροντα των υποκειμένων των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου απαιτούν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η διάταξη του άρθ. 6, παράγραφος 1, β. Το "D" GDPR χρησιμεύει ως νομική βάση.

Εάν η επεξεργασία σχετίζεται με έννομο έννομο συμφέρον της εταιρείας μας και εάν τα πολιτικά δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων δεν υπερβαίνουν το δηλωμένο συμφέρον, το άρθρο. 6 (1) (β) Το "A" GDPR ισχύει ως νομική βάση για την επεξεργασία.

Κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων

Αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και ενδέχεται να τα παρέχουμε στο υποκατάστημά μας ή σε αξιόπιστους επιχειρηματικούς συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας, π.χ. για τεχνική υποστήριξη για την αξιολόγηση της χρησιμότητας αυτού του ιστότοπου, για σκοπούς μάρκετινγκ, σε ομάδες αντιμετώπισης περιστατικών ασφάλειας υπολογιστών, για την παράδοση αγαθών ή άλλους τύπους παροχής υπηρεσιών. Μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αυτά τα μέρη μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των υπηρεσιών που ζητήσατε και για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά σας και τα δικαιώματά μας, την περιουσία ή την ασφάλειά μας, ή εάν απαιτείται να το πράξουμε από νομική υποχρέωση ή εάν μια τέτοια αποκάλυψη απαιτείται για ανίχνευση εγκλήματος.

Ανθρώπινο δυναμικό

Για τους σκοπούς της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα αιτούντων εργασία, νυν και πρώην εργαζομένων της «Enders Trade» Ltd.

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, δεδομένα για την ταυτοποίηση ατόμων, δεδομένα για την εκπαίδευση και τα προσόντα, δεδομένα για υγεία, στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και άλλα δεδομένα που απαιτούνται από ειδικούς νόμους που διέπουν τις εργασιακές και εργασιακές σχέσεις, τις φορολογικές και κοινωνικές σχέσεις, τη λογιστική επιχειρήσεων, τις ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας και τα κοινωνικά ζητήματα. Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται μόνο για τους παραπάνω σκοπούς και παρέχονται σε τρίτους μόνο στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από το νόμο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεδομένα μπορούν να παρέχονται, για παράδειγμα, στην ΕΡΑ, στην Εθνική Υπηρεσία Ελέγχου, στη Γενική Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας και σε άλλους δημόσιους φορείς, εν όψει των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων τους. Οι πληροφορίες δεν αποθηκεύονται εκτός της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Η Enders Trade Ltd. παρέχει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε σχέση με την εκτέλεση εργασιακών ή επίσημων έννομων σχέσεων γίνεται επεξεργασία μόνο των προσωπικών δεδομένων που απαιτεί ο νόμος, τα οποία αποθηκεύονται εντός των προθεσμιών που ορίζει η εργατική και κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία. Οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των ειδικών νόμων που διέπουν τη δραστηριότητα αυτή. Η Enders Trade Ltd. ορίζει περίοδο τριών μηνών για την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού.

Όταν η διαδικασία επιλογής απαιτεί την προσκόμιση πρωτότυπων ή συμβολαιογραφικών αντιγράφων εγγράφων που πιστοποιούν τη σωματική και ψυχική ικανότητα του υποψηφίου, τα απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία για τη θέση που κατέχει, το υποκείμενο των δεδομένων που δεν έχει εγκριθεί για διορισμό μπορεί να ζητήσει σε 30 - μία ημέρα από την οριστική ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής για την παραλαβή των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Η Enders Trade Ltd. επιστρέφει τα έγγραφα με τον τρόπο που υποβλήθηκαν.

Οι δραστηριότητες για τη διασφάλιση υγιεινών και ασφαλών συνθηκών εργασίας ρυθμίζονται από σύμβαση με υπηρεσία ιατρικής της εργασίας σύμφωνα με το Διάταγμα № 3 της 25ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με τους όρους και τη διαδικασία εκτέλεσης των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών ιατρικής της εργασίας.

αντισυμβαλλόμενοι

Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, τα προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων υφίστανται επεξεργασία για την εκτέλεση συμβάσεων που συνάπτει η «Enders Trade» Ltd. κατά την έννοια των CPA, CA κ.λπ.

Στο βαθμό που σε σχέση με την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών υποβάλλονται σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα μεμονωμένων ατόμων, οι πληροφορίες σχετικά με αυτά θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε ελάχιστο όγκο, επαρκή μόνο για την ακριβή εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την αντίστοιχη σύμβαση. Πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές παρέχεται σε τρίτους μόνο όταν ορίζεται σε ειδικό νόμο. Εάν προτιμάτε να μην παρέχετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, αυτό μπορεί να μας εμποδίσει να συμμορφωθούμε με τις συμβατικές μας υποχρεώσεις. Η μη παροχή των Προσωπικών σας Στοιχείων μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.

Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για:

παροχή υπηρεσιών στους χρήστες, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και διαχείρισης προφίλ χρηστών, της επίλυσης τεχνικών προβλημάτων και της ενεργοποίησης λειτουργιών·

εξατομίκευση προσφορών και εμπειριών, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων·

παρακολούθηση της γενικής και μεμονωμένης δραστηριότητας των χρηστών, όπως αναζητήσεις λέξεων-κλειδιών, δημοσιεύσεις και συναλλαγές και διαχείριση επισκεψιμότητας ιστότοπου·

τη σύνδεση με τους πελάτες μας, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων εξυπηρέτησης, εξυπηρέτησης πελατών ή επιτρεπόμενων επικοινωνιών μάρκετινγκ μέσω όλων των διαθέσιμων καναλιών επικοινωνίας·

διεξαγωγή αναλύσεων για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας·

για την εφαρμογή των Όρων και Προϋποθέσεων μας, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της απάτης και της κατάχρησης.

Βιντεο παρακολούθηση

Στην «Enders Trade» ΕΠΕ η βιντεοεπιτήρηση πραγματοποιείται για λόγους ασφαλείας. Οι εγγραφές βιντεοεπιτήρησης αποθηκεύονται για περίοδο 1 μήνα. Ορισμένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα στο πλαίσιο των επίσημων καθηκόντων τους.

Τεχνικά μέτρα

Η Enders Trade Ltd. εφαρμόζει τεχνικά μέτρα για τον περιορισμό της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνουν προσωρινή μεταφορά επιλεγμένων προσωπικών δεδομένων σε άλλο σύστημα επεξεργασίας, τερματισμό της πρόσβασης των χρηστών σε αυτά ή/και προσωρινή αφαίρεση δημοσιευμένων δεδομένων από τον ιστότοπο της εταιρείας. Στα αυτοματοποιημένα μητρώα προσωπικών δεδομένων, ο περιορισμός της επεξεργασίας διασφαλίζεται με τεχνικά μέσα, ώστε τα προσωπικά δεδομένα να μην υπόκεινται σε περαιτέρω διαδικασίες επεξεργασίας και να μην μπορούν να αλλάξουν. Το γεγονός ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι περιορισμένη δηλώνεται πάντα με σαφήνεια στο σύστημα.

Άσκηση δικαιωμάτων κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 πριν από την Enders Trade OOD υπό την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με το άρθρο. 15-22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 πριν από την Enders Trade OOD, για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται για εσάς η Enders Trade OOD.

Κατά την υποβολή αιτημάτων για την άσκηση δικαιωμάτων κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 στην Enders Trade OOD, θα σας ζητηθεί να ταυτοποιήσετε τον εαυτό σας - παρέχοντας έγγραφο ταυτότητας ή άλλες μεθόδους και μέσα αναγνώρισης.

Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με τη σελ

υγεία, στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και άλλα δεδομένα που απαιτούνται από ειδικούς νόμους που διέπουν τις εργασιακές και εργασιακές σχέσεις, τις φορολογικές και κοινωνικές σχέσεις, τη λογιστική επιχειρήσεων, τις ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας και τα κοινωνικά ζητήματα. Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται μόνο για τους παραπάνω σκοπούς και παρέχονται σε τρίτους μόνο στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από το νόμο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεδομένα μπορούν να παρέχονται, για παράδειγμα, στην ΕΡΑ, στην Εθνική Υπηρεσία Ελέγχου, στη Γενική Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας και σε άλλους δημόσιους φορείς, εν όψει των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων τους. Οι πληροφορίες δεν αποθηκεύονται εκτός της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Η Enders Trade Ltd. παρέχει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε σχέση με την εκτέλεση εργασιακών ή επίσημων έννομων σχέσεων γίνεται επεξεργασία μόνο των προσωπικών δεδομένων που απαιτεί ο νόμος, τα οποία αποθηκεύονται εντός των προθεσμιών που ορίζει η εργατική και κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία. Οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των ειδικών νόμων που διέπουν τη δραστηριότητα αυτή. Η Enders Trade Ltd. ορίζει περίοδο τριών μηνών για την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού.

Όταν η διαδικασία επιλογής απαιτεί την προσκόμιση πρωτότυπων ή συμβολαιογραφικών αντιγράφων εγγράφων που πιστοποιούν τη σωματική και ψυχική ικανότητα του υποψηφίου, τα απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία για τη θέση που κατέχει, το υποκείμενο των δεδομένων που δεν έχει εγκριθεί για διορισμό μπορεί να ζητήσει σε 30 - μία ημέρα από την οριστική ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής για την παραλαβή των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Η Enders Trade Ltd. επιστρέφει τα έγγραφα με τον τρόπο που υποβλήθηκαν.

Οι δραστηριότητες για τη διασφάλιση υγιεινών και ασφαλών συνθηκών εργασίας ρυθμίζονται από σύμβαση με υπηρεσία ιατρικής της εργασίας σύμφωνα με το Διάταγμα № 3 της 25ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με τους όρους και τη διαδικασία εκτέλεσης των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών ιατρικής της εργασίας.

αντισυμβαλλόμενοι

Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, τα προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων υφίστανται επεξεργασία για την εκτέλεση συμβάσεων που συνάπτει η «Enders Trade» Ltd. κατά την έννοια των CPA, CA κ.λπ.

Στο βαθμό που σε σχέση με την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών υποβάλλονται σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα μεμονωμένων ατόμων, οι πληροφορίες σχετικά με αυτά θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε ελάχιστο όγκο, επαρκή μόνο για την ακριβή εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την αντίστοιχη σύμβαση. Πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές παρέχεται σε τρίτους μόνο όταν ορίζεται σε ειδικό νόμο. Εάν προτιμάτε να μην παρέχετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, αυτό μπορεί να μας εμποδίσει να συμμορφωθούμε με τις συμβατικές μας υποχρεώσεις. Η μη παροχή των Προσωπικών σας Στοιχείων μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.

Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για:

παροχή υπηρεσιών στους χρήστες, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και διαχείρισης προφίλ χρηστών, της επίλυσης τεχνικών προβλημάτων και της ενεργοποίησης λειτουργιών·

εξατομίκευση προσφορών και εμπειριών, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων·

παρακολούθηση της γενικής και μεμονωμένης δραστηριότητας των χρηστών, όπως αναζητήσεις λέξεων-κλειδιών, δημοσιεύσεις και συναλλαγές και διαχείριση επισκεψιμότητας ιστότοπου·

τη σύνδεση με τους πελάτες μας, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων εξυπηρέτησης, εξυπηρέτησης πελατών ή επιτρεπόμενων επικοινωνιών μάρκετινγκ μέσω όλων των διαθέσιμων καναλιών επικοινωνίας·

διεξαγωγή αναλύσεων για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας·

για την εφαρμογή των Όρων και Προϋποθέσεων μας, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της απάτης και της κατάχρησης.

Βιντεοπαρακολούθηση

Στην «Enders Trade» ΕΠΕ η βιντεοεπιτήρηση πραγματοποιείται για λόγους ασφαλείας. Οι εγγραφές βιντεοεπιτήρησης αποθηκεύονται για περίοδο 1 μήνα. Ορισμένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα στο πλαίσιο των επίσημων καθηκόντων τους.

Τεχνικά μέτρα

Η Enders Trade Ltd. εφαρμόζει τεχνικά μέτρα για τον περιορισμό της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνουν προσωρινή μεταφορά επιλεγμένων προσωπικών δεδομένων σε άλλο σύστημα επεξεργασίας, τερματισμό της πρόσβασης των χρηστών σε αυτά ή/και προσωρινή αφαίρεση δημοσιευμένων δεδομένων από τον ιστότοπο της εταιρείας. Στα αυτοματοποιημένα μητρώα προσωπικών δεδομένων, ο περιορισμός της επεξεργασίας διασφαλίζεται με τεχνικά μέσα, ώστε τα προσωπικά δεδομένα να μην υπόκεινται σε περαιτέρω διαδικασίες επεξεργασίας και να μην μπορούν να αλλάξουν. Το γεγονός ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι περιορισμένη δηλώνεται πάντα με σαφήνεια στο σύστημα.

Άσκηση δικαιωμάτων κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 πριν από την Enders Trade OOD υπό την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με το άρθρο. 15-22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 πριν από την Enders Trade OOD, για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται για εσάς η Enders Trade OOD.

Κατά την υποβολή αιτημάτων για την άσκηση δικαιωμάτων κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 στην Enders Trade OOD, θα σας ζητηθεί να ταυτοποιήσετε τον εαυτό σας - παρέχοντας έγγραφο ταυτότητας ή άλλες μεθόδους και μέσα αναγνώρισης.

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με την επεξεργασία μεμονωμένων αιτημάτων θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της άσκησης αυτών των δικαιωμάτων. Από την άποψη αυτή, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να παρέχονται σε τρίτους μόνο εφόσον προβλέπεται από το νόμο.

Θα σας βοηθήσουμε εάν αποφασίσετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων: ανάκλησης της συγκατάθεσής σας· πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα· ενημέρωση των προσωπικών σας δεδομένων· διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων· περιορισμός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ορισμένες περιπτώσεις· την ευκαιρία να αντιταχθούμε στην επεξεργασία δεδομένων όταν το κάνουμε για τα έννομα συμφέροντά μας· την ευκαιρία να αμφισβητήσετε μια απόφαση που ελήφθη εξ ολοκλήρου μέσω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, να εκφράσετε την άποψή σας και να ζητήσετε την επανεξέταση της απόφασης. Προκειμένου να τηρείται αυστηρά το «δικαίωμα στη λήθη» στο διαδικτυακό περιβάλλον, το δικαίωμα διαγραφής έχει επεκταθεί από την «Enders Trade» Ltd. και εφόσον έχει δημοσιοποιήσει προσωπικά δεδομένα, η εταιρεία ειδοποιεί τους αρμόδιους διαχειριστές ή συν. -διαχειριστές που επεξεργάζονται τέτοια προσωπικά δεδομένα. διαγράψτε τυχόν συνδέσμους προς αυτά τα προσωπικά δεδομένα ή τα αντίγραφα ή τα αντίγραφά τους. Για το σκοπό αυτό, η Enders Trade Ltd. λαμβάνει εύλογα μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες τεχνολογίες και τους διαθέσιμους πόρους της, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών μέτρων, για την ενημέρωση των υπευθύνων επεξεργασίας/συνδιαχειριστών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σχετικά με το αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων.

Υποκείμενα δεδομένων που χρησιμοποιούν το τηλεφωνικό κέντρο

Όταν καλείτε την τηλεφωνική γραμμή της Enders Trade Ltd., συλλέγουμε πληροφορίες αναγνώρισης τηλεφωνικής γραμμής (CLI).

Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά τους.

Συνδρομητές ενημερωτικών δελτίων

Η Enders Trade Ltd. εκδίδει Ενημερωτικό Δελτίο που περιέχει

Χρήση cookies

Ένα cookie είναι μια μικρή ποσότητα δεδομένων που αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή ενός επισκέπτη. Στον ιστότοπό μας, χρησιμοποιούμε cookies σε σχέση με τη λειτουργία του, καθώς και για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για ανάλυση, για τα οποία χρησιμοποιούμε το Google Analytics. Τα cookies που χρησιμοποιούνται χρησιμοποιούνται για τη διαφοροποίηση μεταξύ χρηστών και περιόδων σύνδεσης, για τον ορισμό νέων περιόδων σύνδεσης, για την υποβολή αιτημάτων, για την αποθήκευση της πηγής επισκεψιμότητας και του τρόπου πρόσβασης στον ιστότοπο.

Ο ιστότοπος της "Enders Trade" Ltd. χρησιμοποιεί τα ακόλουθα cookies:

PHPSESSID - περιέχει μόνο μια αναφορά σε μια περίοδο λειτουργίας που είναι αποθηκευμένη στον διακομιστή web. Δεν αποθηκεύονται πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη και αυτό το cookie μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην τρέχουσα περίοδο λειτουργίας.

Τα cookies χρησιμοποιούνται για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για ανάλυση, για τα οποία χρησιμοποιούμε το Google Analytics. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα cookies που δημιουργούνται από το Google Analytics εδώ.

Τα cookies χρησιμοποιούνται για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για ανάλυση, για τα οποία χρησιμοποιούμε το Facebook Pixel. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα cookies που δημιουργούνται από το Facebook Pixel εδώ.

Cookies που χρησιμοποιούνται ως εξωτερική υπηρεσία για το σύστημα συνομιλίας από το ZenDesk Chat / Zoopim.

Ρυθμίζοντας το πρόγραμμα περιήγησής σας ανάλογα, μπορείτε πάντα να απενεργοποιήσετε τόσο τα cookies όσο και τα cookies τρίτων. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να χάσετε μέρος της λειτουργικότητας ορισμένων υπηρεσιών στον ιστότοπό μας. Εάν χρησιμοποιείτε έναν σύνδεσμο που σας συνδέει με έναν άλλο ιστότοπο, θα έχει τα δικά του cookies και την πολιτική ασφαλείας του που δεν έχουμε κανέναν έλεγχο.

Αρχεία καταγραφής

Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, ο ιστότοπος της Enders Trade Ltd. συλλέγει δεδομένα σε αρχεία καταγραφής. Αυτές οι πληροφορίες περιέχουν την IP σας, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε (όπως Mozzilla, IE, Chrome και άλλα), το λειτουργικό σύστημα (Linux, Windows, iOS), όταν επισκεφτήκατε τον ιστότοπό μας, τις σελίδες που επισκεφτήκατε. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τις διευθύνσεις IP των χρηστών για να αποκαλύψουμε την ταυτότητά τους σε περιπτώσεις που αυτό είναι απαραίτητο σύμφωνα με τη νομοθεσία. Αυτές οι πληροφορίες φυλάσσονται στον web server μας, που βρίσκεται σε δωμάτιο διακομιστή στο κτίριο της "Enders Trade" Ltd.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Αυτή η πολιτική διαφάνειας δεν καλύπτει συνδέσμους στον ιστότοπο της Enders Trade Ltd. προς άλλους ιστότοπους. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τις δηλώσεις απορρήτου άλλων ιστότοπων που επισκέπτεστε.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανηλίκων

Άτομα κάτω των 16 ετών δεν πρέπει να μεταφέρουν προσωπικά δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων τους. Σύμφωνα με το άρθ. 8 GDPR, παιδιά ηλικίας 16 ετών και κάτω μπορούν να δηλώσουν τη συγκατάθεσή τους μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων τους. Τα προσωπικά δεδομένα ανηλίκων δεν συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σκόπιμα.

Παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων

Η παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων μπορεί, εάν δεν αντιμετωπιστεί επαρκώς και έγκαιρα, να οδηγήσει σε σωματική, υλική ή μη υλική ζημιά σε άτομα, όπως απώλεια ελέγχου των προσωπικών δεδομένων ή περιορισμός των δικαιωμάτων τους, διάκριση, κλοπή ταυτότητας ή απάτη με ψευδής ταυτότητα, οικονομική απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη αφαίρεση ψευδωνυμοποίησης, βλάβη στη φήμη, παραβίαση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων που προστατεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο ή οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές οικονομικές ή κοινωνικές αρνητικές συνέπειες για τα ενδιαφερόμενα άτομα. Ως εκ τούτου, μόλις διαπιστωθεί παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, η Enders Trade Ltd. αναλαμβάνει την υποχρέωση και την ευθύνη, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση να ενημερώσει την Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την παραβίαση της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, το αργότερο 72 ώρες μετά την ενημέρωση. σχετικά, εκτός εάν η Enders Trade Ltd. είναι σε θέση να αποδείξει, σύμφωνα με την αρχή της λογοδοσίας, ότι η παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων δεν είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων. Όταν μια τέτοια ειδοποίηση δεν μπορεί να υποβληθεί εντός 72 ωρών, η Enders Trade Ltd. αναφέρει τους λόγους της καθυστέρησης και υποβάλλει τις πληροφορίες σταδιακά στην Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χωρίς περιττή πρόσθετη καθυστέρηση.

Αρχεία καταγραφής

Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, ο ιστότοπος της Enders Trade Ltd. συλλέγει δεδομένα σε αρχεία καταγραφής. Αυτές οι πληροφορίες περιέχουν την IP σας, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε (όπως Mozzilla, IE, Chrome και άλλα), το λειτουργικό σύστημα (Linux, Windows, iOS), όταν επισκεφτήκατε τον ιστότοπό μας, τις σελίδες που επισκεφτήκατε. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τις διευθύνσεις IP των χρηστών για να αποκαλύψουμε την ταυτότητά τους σε περιπτώσεις που αυτό είναι απαραίτητο σύμφωνα με τη νομοθεσία. Αυτές οι πληροφορίες φυλάσσονται στον web server μας, που βρίσκεται σε δωμάτιο διακομιστή στο κτίριο της "Enders Trade" Ltd.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Αυτή η πολιτική διαφάνειας δεν καλύπτει συνδέσμους στον ιστότοπο της Enders Trade Ltd. προς άλλους ιστότοπους. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τις δηλώσεις απορρήτου άλλων ιστότοπων που επισκέπτεστε.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανηλίκων

Άτομα κάτω των 16 ετών δεν πρέπει να μεταφέρουν προσωπικά δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων τους. Σύμφωνα με το άρθ. 8 GDPR, παιδιά ηλικίας 16 ετών και κάτω μπορούν να δηλώσουν τη συγκατάθεσή τους μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων τους. Τα προσωπικά δεδομένα ανηλίκων δεν συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σκόπιμα.

Παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων

Η παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων μπορεί, εάν δεν αντιμετωπιστεί επαρκώς και έγκαιρα, να οδηγήσει σε σωματική, υλική ή μη υλική ζημιά σε άτομα, όπως απώλεια ελέγχου των προσωπικών δεδομένων ή περιορισμός των δικαιωμάτων τους, διάκριση, κλοπή ταυτότητας ή απάτη με ψευδής ταυτότητα, οικονομική απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη αφαίρεση ψευδωνυμοποιηση, βλάβη στη φήμη, παραβίαση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων που προστατεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο ή οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές οικονομικές ή κοινωνικές αρνητικές συνέπειες για τα ενδιαφερόμενα άτομα. Ως εκ τούτου, μόλις διαπιστωθεί παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, η Enders Trade Ltd. αναλαμβάνει την υποχρέωση και την ευθύνη, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση να ενημερώσει την Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την παραβίαση της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, το αργότερο 72 ώρες μετά την ενημέρωση. σχετικά, εκτός εάν η Enders Trade Ltd. είναι σε θέση να αποδείξει, σύμφωνα με την αρχή της λογοδοσίας, ότι η παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων δεν είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων. Όταν μια τέτοια ειδοποίηση δεν μπορεί να υποβληθεί εντός 72 ωρών, η Enders Trade Ltd. αναφέρει τους λόγους της καθυστέρησης και υποβάλλει τις πληροφορίες σταδιακά στην Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χωρίς περιττή πρόσθετη καθυστέρηση.

 

Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε την πολιτική απορρήτου μας.

Ερωτήσεις, αιτήματα και παράπονα

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην "Enders Trade" Ltd. ή προτάσεις σχετικά με τα μέτρα και τους κανόνες μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, στείλτε ένα μήνυμα στην ακόλουθη διεύθυνση με θέμα "Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα": info @ enders- outdoor.com

Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς παραβιάζει τις διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας βάσει αυτών των διατάξεων έχουν παραβιαστεί με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο κρατικό διοικητικό όργανο. Στη Βουλγαρία, αυτή είναι η Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για να επικοινωνήσετε με την Επιτροπή Προστασίας 

 

Έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε έφεση κατά των ενεργειών και πράξεων της «Enders Trade» Ltd., ως υπεύθυνης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, και ενώπιον δικαστηρίου εάν θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας έχουν παραβιαστεί σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 και τον Νόμο για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Από τις 15 Φεβρουαρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για εξώδικη διαμεσολάβηση, σκοπός της οποίας είναι να δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να επιλύουν εξωδικαστικές διαφορές σχετικά με ηλεκτρονικές παραγγελίες. Η πλατφόρμα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Σημείωση: Όλες οι τιμές, οι προδιαγραφές και οι φωτογραφίες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυπογραφικά ή απεικονιστικά λάθη.

Όλες οι φωτογραφίες του προϊόντος είναι ενδεικτικές. Μπορεί να υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της εικόνας και του πραγματικού αντικειμένου χωρίς να αλλάξουν οι βασικές παράμετροι και τα χαρακτηριστικά του.

Όλες οι τιμές στο site είναι σε νόμισμα EU και με ΦΠΑ 24%.